Các doanh nghiệp thuộc nhóm câu lạc bộ LHP tham gia trưng bày sản phẩm tại ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT CỦA CLB DOANH NHÂN NAM ĐỊNH