37 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách
OEM-PN
Description
Life Span
B039-9510
OPC Drum
60.000
AD02-7018
Charge Roller
60.000
AD04-2058
Charge Roller Cleaner
60.000
AD04-2083
Cleaning Blade
60.000
B039-2335
Pickoff Pawl x2
60.000
D541-2121
DF Feed Belt
60.000
B387-2161
DF Pick-Up Roller
60.000
D541-2241
DF Reverse Roller
60.000
AF03-1084
Tray Feed - Feed Roller
120.000
D158-2592
Tray Feed - Friction Pad Ass`y
120.000
AF03-3008
Tray Feed - Friction Pad 10x50
120.000
AF03-1060
Manual Feed - Feed Roller
120.000
B261-4650
Manual Feed - Friction Pad
120.000
AE01-1140
Hot Roller
120.000
AE04-4090
Stripper Pawls x5
120.000
G052-4618
Hot Roller Bearing x2
120.000
AW10-0073
Thermistor x2
120.000
AE02-0213
Pressure Roller
120.000
D158-4174
Pressure Roller Bushing
120.000
D158-3820
Transfer Roller
120.000
D158-3890
Discharge Plate
120.000