11 Sản phẩm được tìm thấy
  • Lưới
  • Danh sách

005-xxx DADF
005-121 Sensor lấy giấy CVT ở chế độ ON JAM RAP
005-122 Tiền đăng ký giấy giấy CVT Simplex/Side1 ở chế ñộ ON JAM RAP
005-123 ðăng ký giấy CVT Simplex/Side1 JAM RAP 
005-125 Sensor đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP 
005-131 Bộ đảo CVT ở chế độ ON JAM RAP 
005-132 Bộ đảo CVT ở chế độ ON 2 JAM RAP
005-134 Bộ đảo CVT ở chế độ OFF JAM (Inverter) RAP ..........................................................    27
005-135 Tiền ñăng ký giấy CVT Side2 ở chế ñộ ON JAM RAP ................................................    28
005-136 ðăng ký giấy CVT Side2 ở chế ñộ ON JAM RAP........................................................    29
005-139 Sensor Invert CVT ở chế ñộ Off JAM RAP...................................................................    30
005-145 Sensor đăng ký giấy CVT ở chế ñộ Off JAM RAP .......................................................    31
005-146 Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM RAP ................................................    32
005-147 Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở chế độ Off JAM (đảo chiều) RAP ............................     33
005-194 Cỡ Size SS không khớp với JAM trên RAP cỡ size hỗn hợp .......................................     34
005-196 Cỡ Size CVT không khớp với JAM (không pha trộn) RAP .........................................    35
005-197 Cỡ Size hỗn hợp bị cản lại JAM RAP ............................................................................    36
005-198 Cỡ Size quá ngắn JAM RAP ...........................................................................................    37
005-199 Cỡ Size quá dài JAM RAP ..............................................................................................    38
005-280 Lỗi DADF-EEPROM RAP .............................................................................................    39
005-283 Lỗi logic của sensor chỉ mức DADF ..............................................................................    39
005-284 Logic sensor APS DADF RAP Lỗi.................................................................................    40
005-285 Nudger DADF Không nâng được ...................................................................................    41
005-286 Sensor lấy giấy DADF bị lỗi RAP ..................................................................................    42
005-302 CVT Feeder Cover Interlock Open RAP ........................................................................    43
005-304 Công tắc nắp trên CVT mở RAP ....................................................................................    44
005-305 CVT Feeder Cover Interlock Open (đang hoạt động) RAP ..........................................    44
005-307 Công tắc nắp trên CVT mở ra khi đang hoạt động RAP ...............................................    45
005-906 Sensor lấy giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP..........................................................    45
005-907 Sensor tiền đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP ..........................................    46
005-908 Sensor đăng ký giấy CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP..................................................    46
005-913 Sensor Invert CVT ở trạng thái tĩnh JAM RAP .............................................................    47
005-915 Sensor CVT APS số 1 ở trạng thái tĩnh JAM RAP........................................................    47
005-916 Sensor CVT APS số 2 ở trạng thái tĩnh JAM RAP........................................................    48
005-917 Sensor CVT APS số 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP........................................................    48
005-942 Lỗi nạp bản gốc trên DADF RAP ...................................................................................    49
005-943 Lỗi nâng khay DADF RAP .............................................................................................    50

010-xxx Fuser mucinhanoi365.com
010-313 Bộ điều khiển cảm biến nhiệt bị hỏng RAP ...................................................................    51
010-314 Bộ cảm biến nhiệt cạnh bên bị hỏng RAP .......................................................................    51
010-318 Lỗi phục hồi Hot-sagging RAP ..........................................................................................     52
010-320 Trục sấy bị quá nhiệt RAP ................................................................................................     52
010-327 Lỗi ñịnh thời bộ sấy RAP .................................................................................................     53
010-398 Lỗi khoá bộ sấy RAP ........................................................................................................     54

012-xxx Finisher
012-111 Finisher H-transport Entrance Sensor ở chế độ Off JAM RAP .....................................      55
012-112 Finisher H-transport Entrance Sensor ở chế độ On JAM RAP ......................................      56
012-121 H-transport Exit Sensor ở chế độ Off JAM RAP ............................................................    57
012-126 H-transport Entrance SNR ở chế độ Off JAM B RAP ...................................................    58
012-151 Compile Entrance Sensor ở chế độ Off JAM RAP .........................................................    59
012-152 Compile Entrance Sensor ở chế độ On JAM RAP..........................................................    60
012-161 Finisher Set Eject JAM  RAP ...........................................................................................     61
012-162 H-tra. Exit Sensor ở chế độ On JAM RAP ......................................................................    62
012-211 Lỗi của bộ phận chia bộ RAP ...........................................................................................     63
012-212 Lỗi giới hạn trên của bộ phận chia bộ  RAP....................................................................    64
012-221 Front Tamper Home Sensor không ở chế độ On RAP ...................................................    65
012-223 Front Tamper Home Sensor không ở chế độ Off RAP...................................................    66
012-224 Rear Tamper Home Sensor không ở chế độ Off RAP ....................................................    67
012-260 Eject Clamp Home Sensor không ở chế độ On RAP ......................................................    68
012-263 Rear Tamper không hoạt động RAP ................................................................................    69
012-282 Eject Clamp Home Sensor không ở chế ñộ Off RAP .....................................................    70
012-283 Set Clamp Home Sensor không ở chế ñộ Off RAP ........................................................    71
012-284 Set Clamp Home Sensor không ở chế ñộ On RAP .........................................................    72
012-291 đóng kimr không hoạt động RAP....................................................................................    73
012-293 đóng kim Front Corner sensor không ở chế ñộ On RAP ...............................................    73
012-294 đóng kim Front Corner sensor không ở chế ñộ Off RAP ..............................................    74
012-295 đóng kim move sensor không ở chế độ On RAP ...........................................................    75
012-296 đóng kim move sensor không ở chế độ On RAP ...........................................................    76
012-301 Nắp trên của Finisher bị mở RAP ....................................................................................    77
012-302 Nắp trước của Finisher bị mở RAP ..................................................................................    78
012-303 Finisher H-transport cover bị mở RAP ............................................................................    78
012-901 Finisher H-transport Entrance Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP................................      79
012-902 H-transport Exit Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP ......................................................    79
012-903 Giấy vẫn nằm tại Compile Entrance Sensor JAM RAP .................................................    80
012-905 Compile Paper sensor trạng thái tĩnh JAM RAP.............................................................    80
012-923 H-transport Entrance SNR ở trạng thái tĩnh JAM B RAP ..............................................    81

041-xxx NVM
041-210 MCU NVM bị lỗi Module khay RAP ..............................................................................    83
041-211 Module khay không thể đọc/ghi NVM RAP ...................................................................    83
041-340 Không thể đọc/ghi MCU RAM RAP ...............................................................................    84
041-362 Không thể đọc/ghi IOT NVM RAP .................................................................................    84
041-363 MCU NVM bị lỗi RAP .....................................................................................................     84
041-364 MCU CPU không đủ mạnh để truy cập NVM RAP .......................................................    84

041-366 Mạch điện Asic điều khiển Crum bị lỗi RAP .................................................................    85

042-xxx Drives
042-323 Bộ truyền động Motor Drum K bị hỏng RAP ................................................................    87
042-325 Motor chính bị hỏng RAP ...............................................................................................    87

047-xxx Communication
047-211 OCT1 không hoạt động RAP ..........................................................................................    89
047-212 OCT2 không hoạt động RAP ..........................................................................................    90
041-213 Finisher không phù hợp RAP ..........................................................................................    91
041-214 Giao tiếp MCU-DM bị lỗi RAP ......................................................................................    91
041-215 Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP ...................................................................................    92
047-216 Lỗi giao tiếp MCU-Finisher RAP ...................................................................................    92
047-218 Lỗi giao tiếp MCU-TM RAP ..........................................................................................    93
047-315 Giao tiếp MCU-EXIT bị lỗi RAP ...................................................................................    93

061-xxx ROS
061-315 SOS Long K bị lỗi RAP...................................................................................................    95
061-321 Môtơ ROS không hoạt động RAP...................................................................................    95
061-333 Quạt của ROS bị hỏng RAP ............................................................................................    96

062-xxx IIT
062-210 đường hot line IISS bị lỗi RAP ......................................................................................    97
062-211 IISS EEPROM Local bị lỗi RAP ....................................................................................    97
062-277 IISS DADF Communication bị lỗi RAP ........................................................................    97
062-300 Hở công tắc nằp cửa trên RAP ........................................................................................    98
062-310 IISS EEPROM Local bị lỗi RAP ....................................................................................    98
062-311 Logic phần mềm IISS lỗi RAP........................................................................................    98
062-345 Hệ thống phụ IISS EEPROM bị lỗi RAP .......................................................................    99
062-360 lỗi Vị trí Carriage RAP ....................................................................................................    99
062-371 độ chiếu sáng đèn không đạt RAP .................................................................................    100
062-380 Lỗi Platen AGC CH1 RAP ..............................................................................................    101
062-386 Lỗi Platen AOC CH1 RAP ..............................................................................................    101
062-389 Carriage hoạt động quá tải RAP......................................................................................    101
062-392 Bộ nhớ IISS PWBA bị lỗi 1 RAP ...................................................................................    102
062-393 IISS PWBA bị lỗi 2 RAP.................................................................................................    102

071-xxx Tray 1 mucinhanoi365.com
071-105 Sensor đăng ký giấy khay 1 ở chế độ ON JAM RAP ....................................................    103
071-210 Nâng khay 1 không hoạt động JAM RAP ......................................................................    105
071-211 Khay 1 bị lỗi RAP ............................................................................................................    106

072-xxx Tray 2
072-101 Khay 2 không lấy giấy JAM RAP ..................................................................................    107
072-105 Sensor đăng ký giấy khay 2 ở chế độ ON JAM RAP ....................................................    109
072-210 Nâng khay 2 không hoạt động JAM RAP ......................................................................    110
072-211 Khay 2 bị lỗi RAP ............................................................................................................    111

077-xxx JAM & Cover Open
077-101 Sensor ñăng ký giấy ở chế độ OFF JAM RAP ................................................................    129
077-103 Fuser Exit Sensor ở chế độ OFF JAM RAP ....................................................................    130
077-104 Exit Sensor ở chế ñộ OFF (quá ngắn) JAM RAP............................................................    130
077-106 Fuser Exit Sensor ở chế độ ON JAM RAP ......................................................................    131
077-109 IOT Exit Sensor ở chế độ ON JAM straight RAP ...........................................................    132
077-113 IOT Exit Sensor ở chế độ Off JAM straight RAP ...........................................................    133
077-114 Exit 2 Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP ........................................................................    133
077-129 Sensor đăng ký giấy ở chế độ ON JAM RAP (Lấy giấy đảo mặt/ dừng) ......................     134
077-130 Duplex Out Sensor ở chế độ ON JAM RAP....................................................................    135
077-131 Duplex wait Sensor ở chế độ ON JAM RAP ...................................................................    136
077-211 Phát hiện ra Module khay không phù hợp RAP ..............................................................    137
077-300 Nắp trước của IOT bị mở RAP .........................................................................................    137
077-301 Công tắc bên trái bị mở RAP ............................................................................................    138
077-305 Công tắc nắp bên trái module khay bị mở RAP ..............................................................    139
077-307 Nắp DUP bị mở RAP ........................................................................................................    139
077-308 Công tắc nắp bên trái trên bị mở RAP .............................................................................    140
077-309 Công tắc nắp trái dưới bị mở RAP ...................................................................................    140
077-310 Bộ ñiều khiển không gửi hình ảnh RAP ..........................................................................    141
077-329 Môtơ chính không dừng lại RAP......................................................................................    141
077-900 Sensor ñăng ký giấy ở trạng thái tĩnh JAM RAP ............................................................    141
077-901 Fuser Exit Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP.................................................................    142
077-902 Exit Sensor 2 ở chế ñộ ON JAM standby RAP ...............................................................    142
077-904 Sensor lấy giấy ra khay 2 ở trạng thái tĩnh RAP .............................................................    143
077-905 Sensor lấy giấy ra khay 3 ở trạng thái tĩnh JAM RAP ....................................................    143
077-906 Sensor lấy giấy ra khay 4 ở trạng thái tĩnh JAM RAP ....................................................    144
077-907 Duplex Sensor ở trạng thái tĩnh JAM RAP......................................................................    144

091-xxx Drum mucinhanoi365.com
091-401 Tuổi thọ Drum sắp hết RAP..............................................................................................    145
091-440 Tuổi thọ Drum trước khi sắp hết hạn RAP ......................................................................    145
091-912 Không thể cài đặt XERO/Developer Cartridge RAP ......................................................    146
091-913 Hết tuổi thọ Xero/Developer Cartridge RAP ...................................................................    147
091-914 Xero/Developer Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP ...............................     147
091-915 Xero/Developer Cartridge CRUM không thể ghi dữ liệu RAP......................................    148
091-916 Dữ Liệu Drum CRUM không khớp RAP ........................................................................    148

092-xxx Process Control
092-910 Sensor ATC không hoạt ñộng RAP..................................................................................    149
093-xxx Toner Supply
093-312 Môtơ phân phối mực không hoạt ñộng RAP..................................................................    151
093-406 Hộp mực đen Toner black sắp hết RAP .........................................................................    151
093-912 Hộp mực đen hết mực RAP........................................................................    152
093-924 Toner Cartridge CRUM không thể truyền tín hiệu RAP ...............................................    153
093-925 Dữ liệu Toner Crum bị lỗi RAP ......................................................................................    154
093-926 Dữ Liệu Toner Drum CRUM không khớp RAP ............................................................

003-xxx FIP
003-310 Dung lượng bộ nhớ mở rộng IIT không ñủ ....................................................................    171
003-318 IITsc Soft bị lỗi.................................................................................................................    171
003-319 Phát hiện bộ phận ñiều khiển video IITsc bị lỗi.............................................................    171
003-320 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 1 ..............................................................................................    171
003-321 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 2 ..............................................................................................    171
003-322 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 3 ..............................................................................................    172
003-323 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 4 ..............................................................................................    172
003-325 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 6 .............................................................................................    172
003-326 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 7 .............................................................................................    172
003-327 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 8 .............................................................................................    172
003-328 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 9 .............................................................................................    173
003-329 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 10 ...........................................................................................    173
003-330 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 11 ...........................................................................................    173
003-331 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 12 ...........................................................................................    173
003-332 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 13 ...........................................................................................    173
003-333 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 14 ...........................................................................................    173
003-334 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 15 ...........................................................................................    174
003-335 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 16 ...........................................................................................    174
003-336 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 17 ...........................................................................................    174
003-337 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 18 ...........................................................................................    174
003-338 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 19 ...........................................................................................    174
003-339 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 20 ...........................................................................................    174
003-340 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 21 ...........................................................................................    175
003-341 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 22 ...........................................................................................    175
003-342 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 23 ...........................................................................................    175
003-343 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 24 ...........................................................................................    175
003-344 đường hotline IISS-ESS X bị lỗi khi ở chế độ ON.......................................................    175
003-345 X PIO không khớp Lỗi 1 .................................................................................................    175
003-346 X PIO không khớp Lỗi 2 .................................................................................................    176
003-702 X PIO không khớp Lỗi 2 .................................................................................................    176
003-750 Tài liệu bị thiếu ở book duplex .......................................................................................    176
003-751 Dung lượng PANTHER không đủ .................................................................................    176
003-752 Không thể scan ở độ phân giải 600 DPI.........................................................................    176
003-753 Không thể scan ở độ phân giải  lớn hơn 300 DPI..........................................................    176
003-754 Lỗi có thể phục hồi S2X..................................................................................................    177
003-755 Lỗi Command S2X ..........................................................................................................    177
003-756 Lỗi Command S2X ..........................................................................................................    177
003-757 Không thể scan ở ñộ phân giải lớn hơn 400 DPI...........................................................    177
003-760 Lỗi về cách thiết lập scan ................................................................................................    177
003-761 Kích thước khay giấy không đúng..................................................................................    177
003-763 Không tìm thấy sơ đồ điều chỉnh ....................................................................................    178
003-764 Tài liệu bị thiếu (hình ảnh chồng lên nhau) ...................................................................    178
003-780 Lỗi Nén hình ảnh scan.....................................................................................................    178
003-795 Lỗi giới hạn AMS ............................................................................................................    178
003-930 Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 300 DPI...........................................................    178
003-931 Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 400 DPI...........................................................    178
003-932 Không thể scan ở độ phân giải lớn hơn 600 DPI...........................................................    179
003-933 Không thể scan các tài liệu kế tiếp ở độ phân giải lớn hơn 300 DPI ...........................     179
003-934 Không thể scan các tài liệu kế tiếp ở độ phân giải lớn hơn 400 DPI ...........................     179
003-934 Không thể scan các tài liệu kế tiếp ở độ phân giải lớn hơn 600 DPI ...........................     179
003-940 Bộ nhớ DAM không đủ ...................................................................................................    180
003-942 Tự động dò tìm kích thước tài liệu bị lỗi .......................................................................    180
003-944 Image repeat count bị lỗi .................................................................................................    180
003-946 Bị thay đổi mọi hướng (copy APS) ................................................................................    180
003-947 Số đếm tài liệu trả lại bị lỗi .............................................................................................    180
003-948 Tài liệu trả lại không phù hợp .........................................................................................    181
003-951 Số trang tối đa của 1 job vượt mức.................................................................................    181
003-952 Màu của tài liệu trả về không phù hợp ...........................................................................    181
003-955 Thay đổi kích cỡ tài liệu bị lỗi ........................................................................................    181
003-324 Giao tiếp IISS-ESS bị lỗi 5 ..............................................................................................