Kyocera Mita KM 1530
  Kyocera Mita KM 1620
  Kyocera Mita KM 1635
  Kyocera Mita KM 1650
  Kyocera Mita KM-1810
  Kyocera Mita KM 2530
  Kyocera Mita KM-4030
  Kyocera Mita KM 2540
  Kyocera Mita KM 3040
  Kyocera Mita KM 3050
  Kyocera Mita KM 3035
  Kyocera Mita KM-4230
  Kyocera Mita KM-4530
  Kyocera Mita KM-5230
  Kyocera Mita KM-5530
  Kyocera Mita KM-6030
  Kyocera Mita KM-6330
  Kyocera Mita KM-7530
  Kyocera Mita KM-8030